Algemene voorwaarden webshop Sissel Benelux

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

 1. Identificatie van de verkoper
 2. Algemeenheden en definities
 3. Totstandkoming internetverkoop
 4. Eigendomsoverdracht
 5. Prijzen
 6. Betaling
 7. Levering
 8. Contact
 9. Wettelijke waarborg voor consumenten
 10. Recht van verzaking
 11. Bewijs

1. Identificatie van de verkoper

Sissel Benelux bvba 
Torenstraat 20, 3384 Glabbeek (België) 
BTW BE 0451.206.881 - RPR Leuven 
Tel. 014/33.77.11
E-mail info@sissel.be info@sissel.nl

2. Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Sissel Benelux aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Sissel Benelux kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Sissel Benelux is uitsluitend actief in België, Nederland en Luxemburg. Wij kunnen uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België, Nederland of Luxemburg gelegen is. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. 

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Leuvense rechtbanken zijn bevoegd.

3. Totstandkoming internetverkoop
De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.sissel.be of www.sissel.nl terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Sissel Benelux behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Sissel Benelux weigeren.

4. Eigendomsoverdracht
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. Prijzen

Onze prijzen zijn BTW en recupel inbegrepen. 
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, maar kunnen afwijken rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. Betaling

De klant kan zijn bestelling betalen:  • met de volgende betaalkaarten: 
VISA/MASTERCARD/BANCONTACT/MISTER CASH
 • via internetbankieren: 
KBC/CBC Online

7.Levering
De goederen worden in principe geleverd door een koerier. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

Leveringstermijn
Goederen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden ten laatste binnen de 5 werkdagen uitgeleverd. Voor goederen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Sissel Benelux de klant om een leveringsdatum af te spreken. 

 

8. Contact

Voor klachten en opmerkingen in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Sissel Benelux Webshop op 014/33.77.11 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u) of via info@sissel.be of info@sissel.nl .

9. Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het goed (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het goed, alsook zijn inhoud;
 • onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
 • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat. 


b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld.
c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Sissel Benelux. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Sissel Benelux aangewezen derde, vervalt de garantie. d) De factuur of de leveringsbon vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.


e) De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien de goederen van eigenaar veranderen. 

 

10. Recht van verzaking

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen. 

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren op het nummer 014/33.77.11 (van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u tot 17u).

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Sissel Benelux Webshop, Torenstraat 20, BE-3384 Glabbeek; 
Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Sissel Benelux de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

11. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).

Deze voorwaarden gelden vanaf 16-06-2011.